O serwisie


Witaj w serwisie Znam-Wynik.pl w cało­ści poświę­co­nej typom pił­kar­skim. Jeżeli już się tu zna­la­złeś to zna­czy, że chciał­byś zacząć sys­te­ma­tycz­nie zara­biać u buk­ma­chera nie wycho­dząc z domu i wła­śnie z myślą o takich ludziach powstał ten serwis.

Metoda, którą sto­sujemy to Han­di­cap Azja­tycki, rodzaj zakła­dów buk­ma­cher­skich coraz bar­dziej popu­lar­nych i coraz chęt­niej obsta­wia­nych u buk­ma­che­rów. Wła­śnie na tego typu zakła­dach można zdo­być naj­więk­sze pie­nią­dze. Jedną z wielu zalet Han­di­capu Azja­tyc­kiego jest to, że gracz ma moż­liwe tylko dwa roz­strzy­gnię­cia obsta­wio­nego zakładu — wygraną lub prze­graną. Gra­jąc tą metodą eli­mi­nu­jemy remis, co zwięk­sza nasze szanse na wygraną do 50%.

Istotna rze­czą jest rów­nież to, że marże nakła­dane przez buk­ma­che­rów na ten rodzaj zakła­dów są znacz­nie niż­sze niż przy typo­wa­niu tra­dy­cyj­nych zakła­dów 1×2.

Jest to o tyle cie­kawy rodzaj zakła­dów buk­ma­cher­skich, że przy obsta­wie­niu dru­żyny, która jest znacz­nie słab­sza, nawet przy jej prze­gra­nej, gracz i tak wygrywa, jeżeli tylko obstawi odpo­wied­nio han­di­cap. Pole­cam wszyst­kim tę metodę i dora­dzam gra­nie pła­ską stawką.

Na czym polega wyjąt­ko­wość serwisu Znam-Wynik.pl?

Na tym, że każ­dego dnia jest publi­ko­wany 1 dar­mowy typ pił­kar­ski. Typy buk­ma­cher­skie na dziś znaj­dziesz w tabeli umiesz­czo­nej na stro­nie głów­nej, typy z poprzednich miesięcy możesz znaleźć w Archiwum. Nie musisz się logować czy wykupywać dostępu jak w przypadku większości tego typu stron. 
Zachę­camy gorąco do korzy­sta­nia z  serwisu, a także do zostania fanem naszego  fanpage'a gdzie codziennie informujemy o pojawieniu się darmowych typów. 

O twórcy:


Tomasz

Jestem założycielem serwisu. W śro­do­wi­sku typer­skim sie­dzę od kil­ku­na­stu lat, a wszystko zaczęło sie od upra­wia­nia sportu, a dokład­nie piłki noż­nej, któ­rej poświę­ci­łem więk­szość mojego dzie­ciń­stwa.Jak więk­szość z nas zaczy­na­łem od tzw. tasiem­ców, które pusz­cza­łem u naziem­nych buk­ma­che­rów. Już wtedy dostrze­głem,  że to jest to coś, co mnie inte­re­suję i że w tym wła­śnie kie­runku chcę podą­żać. Przez kil­ka­na­ście lat pró­bo­wa­łem nie­mal wszyst­kiego, metodą prób i błę­dów two­rzy­łem róż­nego rodzaju sys­temy, ale nigdy nie mogłem zna­leźć tego wła­ści­wego, tego który będzie mi dawał naj­więk­sze szanse na wygraną.Wtedy wła­śnie dowie­dzia­łem się o Han­di­ca­pie Azja­tyc­kim. Poszu­ku­jąc róż­nych infor­ma­cji w sieci natkną­łem się na zagra­niczny ser­wis, który za odpo­wied­nią kwotę gwa­ran­to­wał wygraną, zaczą­łem się zasta­na­wiać, jak to moż­liwe! Jak się póź­niej oka­zało, to był strzał w dzie­siątkę, było to coś, czego od dawna poszu­ki­wa­łem! Na początku nie było jed­nak tak kolo­rowo, potrze­bo­wa­łem czasu, żeby dowie­dzieć się wszyst­kiego o tej meto­dzie, jak z niej korzy­stać i w jaki spo­sób obsta­wiać, żeby odnieść suk­ces. Więk­szość z nas wie, że tylko 5% gra­ją­cych wygrywa, a 95% oddaje swoje ciężko zaro­bione pie­nią­dze buk­ma­che­rowi i wła­śnie z myślą o tych dru­gich stwo­rzy­łem ten serwis!

specjalizacja: handicap azjatycki

mail: tomasz@znam-wynik.pl