Co to jest handicap azjatycki


Han­di­cap Azja­tycki jest to rodzaj zakła­dów buk­ma­cher­skich coraz bar­dziej popu­larny na świe­cie i bar­dzo chęt­nie obsta­wiany przez coraz więk­sze rze­sze ludzi gra­ją­cych u buk­ma­chera. Jak sama nazwa wska­zuje twórcą han­di­capu azja­tyc­ke­igo są buk­ma­che­rzy z kra­jów azja­tyc­kich. Wpro­wa­dze­nie zakła­dów tego typu ma na celu przede wszyst­kim wyrów­na­nie szans na wygraną obu dru­żyn, a tym samym wyrów­na­nie kur­sów na dany mecz. Jedną z zalet tego rodzaju zakła­dów jest wyeli­mi­no­wa­nie remisu co zwięk­sza nasze szanse na wygraną. Han­di­cap azja­tycki ma wiele zalet, ale żeby je odkryć trzeba naj­pierw dobrze zro­zu­mieć o co w tym cho­dzi. Posta­ram się w miarę przej­rzy­ście wytłu­ma­czyć na czym polega obsta­wia­nie danego spo­tka­nia korzy­sta­jąc z han­di­capu azjatyckiego.

Rodzaje jak i ozna­cze­nia han­di­capu azjatyckiego :

Han­di­cap 0 : 0 czyli ina­czej mówiąc draw no bet

Obsta­wia­jąc ten rodzaj zakła­dów nie ma w takim spo­tka­niu fawo­ryta. Jest to podobny zakład do zakładu kla­sycz­nego z tym, że róż­nica polega na tym, że jeżeli w tym spo­tka­niu pad­nie remis to cała stawka jest nam zwra­cana. Prze­gry­wamy tylko wtedy jeżeli źle wyty­pu­jemy zwy­cięzcę danego spotkania.

Han­di­cap 0 : 1, przyj­muje się też ozna­cze­nie +1 lub –1

Ten rodzaj han­di­capu azja­tyc­kiego roz­pi­sy­wany jest poprzez doda­nie lub odję­cie jed­nej bramki danej dru­ży­nie. Dla wyrów­na­nia szans fawo­ry­tom spo­tka­nia odej­muje się jedną bramkę nato­miast dru­ży­nie słab­szej dodaje się jedną bramkę. Ozna­czymy fawo­ry­tów jako 1X, a dru­żynę słab­szą jako X2.

Typu­jąc fawo­ryta w tym spo­tka­niu mamy nastę­pu­jące warianty :

 • w przy­padku wygra­nej dwoma bram­kami nasz zakład wygrywa
 • w przy­padku wygra­nej jedną bramką nastę­puje zwrot stawki
 • jeżeli X2 zre­mi­suje lub wygra nasz zakład przegrywa

Typu­jąc dru­żynę teo­re­tycz­nie słab­szą mamy nastę­pu­jące rozwiązania :

 • jeżeli słab­sza dru­żyna zre­mi­suje lub wygra nasz zakład wygrywa
 • w przy­padku kiedy X2 prze­gra jedną bramką nastę­puje zwrot stawki
 • jeżeli X2 prze­gra róznicą dwóch lub wię­cej bra­mek nasz zakład przegrywa

Han­di­cap 0 : 2

Jest to podobny rodzaj han­di­capu azja­tyc­kiego, który został opi­sany powy­żej z tym, że fawo­ry­towi spo­tka­nia odej­mu­jemy dwie bramki, a dru­ży­nie słab­szej doda­jemy dwie bramki.

Han­di­cap 0 : 1/2 roz­pi­sy­wany jako  – 0,5 i + 0,5

Ten rodzaj han­di­capu azja­tyc­kiego ozna­cza, że fawo­ryt zaczyna mecz ze stratą 1/2 bramki. Typu­jemy na dru­żynę 1X han­di­cap  – 0,5, a na dru­żynę X2 +0,5

Obsta­wia­jąc 1X:

 • w przy­padku remisu lub prze­gra­nej nasz zakład przegrywa
 • gdy 1X wygra wtedy nasz zakład rów­nież wygrywa

Obsta­wia­jąc X2:

 • jeżeli pad­nie remis lub X2 wygra nasz zakład wygrywa
 • w przy­padku prze­gra­nej nasz zakład przegrywa

Han­di­cap 0 : 1 1/2 ; 1 1/2 : 0  roz­pi­suje się jako +1,5 lub –1,5

W tym rodzaju han­di­capu nasz fawo­ryt roz­po­czyna mecz ze stratą 1,5 bramki.

Typu­jac 1X mamy nastę­pu­jące rozwiąznia :

 • w przy­padku wygra­nej róż­nicą dwóch bra­mek lub wię­cej nasz zakład wygywa
 • jeżeli 1X prze­gra, zre­mi­suje lub wygra róznica jed­nej bramki to jest to równo znaczne z naszą przegraną

Obsta­wia­jąc X2 :

 • jeżeli X2 wygra, zre­mi­suje bądż prze­gra róż­nicą jed­nej bramki nasz zakład wygrywa
 • gdy X2 prze­gra róż­nicą dwóch bra­mek nasz zakład jest także prze­grany

Han­di­cap +0.25 ; -0.25 roz­pi­sy­wany rów­nież jako 0.0,+0,5 ; 0.0,-0,5

Jest to rodzaj han­di­capu azja­tyc­kiego, który należy do wąskiej grupy tzw. podwój­nych han­di­ca­pów. Polega to na tym, że nasz zakład jest roz­dzie­lany na dwa zakłady i to samo tyczy się stawki, która rów­nież jest roz­dzie­lana na pół. W tym przy­padku część stawki jest trak­to­wana jako han­di­cap 0 : 0, a druga jako han­di­cap 0 : 1/2.

Obsta­wia­jąc zatem dru­żynę moc­niej­szą mamy naste­pu­jące rozwiązania :

 • jeżeli 1X wygra to nasz zakład jest trak­to­wany jako wygrana
 • nato­miast w przy­padku remisu połowa stawki jest nam zwra­cana, a druga połowa trak­to­wana jako przegrana
 • gdy 1X prze­gra wów­czas cały zakład przegrywa

 Sta­wia­jąc X2 mamy nastę­pu­jące rozwiązania :

 • w przy­padku wygra­nej cały zakład wygrywa
 • gdy mecz zakoń­czy sie remi­sem to połowa stawki jest nam zwra­cana, a druga połowa trak­to­wana jako wygrana
 • jeżeli nasza dru­żyna prze­grywa zakład jest rów­nież uznany za przegraną

Han­di­cap +0.75 ; -0.75 roz­pi­sy­wany też jako ; +0,5 , +1 ; -0,5 ‚-1 

Mamy tu do czy­nie­nia z kolej­nym podwój­nym han­di­ca­pem. Jedna połowa jest liczona jako han­di­cap 0 : 1/2, a druga polowa jako han­di­cap 0 : 1. W tym przy­padku możemy liczyć na nastę­pu­jące roz­wią­za­nia, które zależą od tego na którą dru­żynę postawimy.

Dla 1X sytu­acja ma się nastepująco :

 • jeśli 1X wygra mecz róż­nicą co naj­mniej dwóch bra­mek wtedy cały nasz zakład jest wygrany
 • nato­miast przy wygra­nej róż­nicą jed­nej bramki wygry­wamy połowę zakładu, a druga połowa jest zwracana
 • jeżeli 1X prze­gra lub zre­mi­suje to nasz zaklad jest liczony jako przegrana

Obsta­wia­jąc X2 :

 • połowa stawki jest liczona han­di­ca­pem + 1/2, a druga połowa jako han­di­cap +1
 • w przy­padku remisu lub wygra­nej cały zakład wygywa
 • nato­miast gdy X2 prze­gra róż­nicą jed­nej bramki to częsć zakładu jest trak­to­wana jako prze­grana, a druga połowa daje zwrot stawki
 • gdy X2 prze­gra róż­nicą dwóch bra­mek lub wię­cej to cały nasz zakład przegrywa

Han­di­cap +1.25 ; -1.25 ozna­czamy jako +1, +1,5  ; -1,-1.5

Mamy tutaj do czy­nie­nia z kolej­nym podwoj­nym han­di­ca­pem gdyż jedna połowa jest liczona jako han­di­cap 0 : 1, a druga część zakładu jako 0 :1 1/2.

Sta­wia­jąc na 1X czyli dru­żynę moc­niej­szą możemy mieć naste­pu­jące scenariusze :

 • jeżeli 1X wygra mecz róż­nicą jed­nej bramki to połowa zakładu będzie nam zwró­cona, a druga połowa będzie trak­to­wana jako przegrana
 • jeśli 1X wygra mecz róż­nicą conajm­niej 2 bra­mek to nasz zakład wygrywa w całości
 • w przy­padku remisu lub porażki 1X cały zakład przegrywa

Typu­jąc X2 otrzy­mu­jemy moż­liwe opcje :

 • jeżeli nasza dru­żyna wygra lub zre­mi­suje to cały zakład trak­to­wany jest jako wygrana
 • w sytu­acji gdy mecz zakoń­czy się prze­graną róż­nicą jed­nej bramki to otrzy­mu­jemy zwrot połowy stawki, a druga część jest roz­li­czana jako wygrana
 • jeśli dru­żyna X2 prze­gra róż­nicą dwóch lub wię­cej bra­mek to prze­gry­wamy cały zakład

Han­di­cap +1.75 ; -1.75 ozna­czony jako +1.5, +2 ; -1.5, -2

Jest to kolejny i już ostatni podwójny han­di­cap azja­tycki. W tym przy­padku jedna połowa będzie roz­li­czana po kur­sie dla han­di­capu  0 : 1 1/2, a druga połowa jako han­di­cap 0 : 2. Moż­liwe są nastę­pu­jące rozwiązania :

Dla 1X sytu­acja wygląda tak :

 • w przy­padku wygra­nej róż­nicą dwóch bra­mek połowa zakładu zosta­nie nam zwró­cona‚a druga połowa będzie prze­mno­żona przez dany kurs i trak­to­wana jako wygrana
 • nato­miast wygrana róż­nicą jed­nej bramki lub remis powo­duje auto­ma­tycz­nie, że nasz cały zakład przegrywa
 • wygrana róż­nicą trzech bra­mek lub wię­cej daje nam wygraną całego zakładu

Obsta­wia­jąc X2 :

 • jeśli dru­żyna X2 wygra, zre­mi­suje bądż prze­gra jedną bramką to nasz zakład wygrywa
 • w przy­padku prze­gra­nej dwoma bram­kami połowa stawki zostaje nam zwró­cona‚ a druga połowa jest trak­to­wana jako przegrana
 • prze­grana róznicą trzech lub wię­cej bra­mek ozna­cza naszą porażkę

 

Opi­sa­łem tutaj wszyst­kie rodzaje zakła­dów han­di­capu azja­tyc­kiego i mam nadzieję, że przy­naj­mniej czę­ści z Was się to przyda. Jeżeli cho­dzi o naj­lep­szego buk­ma­chera do zakła­dów na han­di­cap azja­tycki to pole­cam Bet365 oraz Pin­nacle mają oni jako jedni z nie­licz­nych w swo­jej ofer­cie wszyst­kie han­di­capy azja­tyc­kie, a do tego nie grze­szą jeżeli cho­dzi o kursy na mecze.